De indeling van de Nederlandse streektalen

"Dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM"
C. en G. Hoppenbrouwers

De classificatie van de Nederlandse streektalen is een oud probleem, waar dialectologen al sinds de negentiende eeuw door worden gebiologeerd. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld het Limburgs zoals dat in Kerkrade wordt gesproken tot het veenkoloniaal Gronings? Tot nu toe ontbraken vaste maatstaven en een uitgebalanceerde werkwijze om taalverschillen te ordenen en te wegen.
Dit vernieuwende overzicht van de onderlinge verhoudingen tussen de dialecten van 156 Nederlandse en Vlaamse plaatsen is gebaseerd op de featurefrequentiemethode (FFM). Een computerprogramma telt de fonetische kenmerken in de teksten uit de reeks Nederlandse Dialectatlassen, en daarbij wordt vastgelsteld in welke mate deze kenmerken of features voorkomen. Vervolgens worden deze 'vingerafdrukken' vergeleken. Deze methodiek leidt soms tot verassende inzichten: het Fries blijkt bijvoorbeeld veel dichter bij de Hollandse dialecten te staan dan veel Friezen lief zal zijn.
De auteurs hebben bij het schrijven van dit boek gestreefd naar een optimale toegankelijkheid nieuw ingevoerde taalkundige begrippen worden daarom ter plaatse toegelicht, zodat ook een niet taalkundig geschoolde lezer met belangstelling voor taal en dialect dit boek kan volgen. Om dezelfde redenen is ook het gebruik van fonetisch schrift tot een noodzakelijk minimum beperkt. Vele kaarten, lijsten en tabellen illustreren tenslotte de samenhang van de Nederlandse en Vlaamse streektalen.

Dit boek is een uitgave van Van Gorcum en kost € 22,67 (210 blz.), 2001
ISBN 90 232 3731 5

 
Google
 
Web Deze website