Fries

Boeken

Met dank aan R.Hahn, Henry Baron, Mark Jones, Steven Lasswell, Nigel Smith, Edward Sproston, Reinolde van Weringh en Henk Wolf

 • Amery, et.al.: Tuzend Wurden. Redux Publications; USA.
 • Bangma, Jelle (1992): Wolkom!: Kursus Frysk ferstean en lęzen. AFűK.
 • Bangma, J., et al. (1995); Flotwei Frysk - Frysk yn de basisfoarming. Wolters-Noordhoff, Ljouwert: AFűK. ISBN: 90- 01-05721-7.
 • Bosma-Banning, A. (1981); Buter, brea en griene tsiis; Leeuwarden: AFűK.
 • Buwalda, H., G. Meerburg, & Y. Poortinga (1952), Frysk wurdboek: Nederlânsk-Frysk; Leeuwarden: Fryske Akademy, Bolsward : A.J. Osinga.
 • Buwalda, H., G. Meerburg & Y. Poortinga (1956); Frysk wurdboek: Frysk - Nederlânsk; Leeuwarden: Fryske Akademy, Bolsward: A.J. Osinga.
 • Dyk, S. (1997) ; Noun Incorporation in Frisian (diss. RUG). Leeuwarden: Fryske Akademy (848), ISBN 90-6171-848, Hfl. 40.00, viii + 231 pp.
 • Dykstra, J. (1978); Op 't aljemint; Leeuwarden: AFűK/Fryske Akademy.
 • Dykstra, A. (2000); Frysk-Ingelsk wurdboek/Frisian-English dictionary. Leeuwarden, xxxviii + 1153 pp.
 • Dykstra, A. en R.H. Bremmer Jr, red. (1999); In Skiednis fan 'e Fryske taalkunde. Ljouwert, 372 pp.
 • Feitsma, A. (1993); Oud en nieuw in de Frisistiek. Leeuwarden: Fryske Akademy (766), ISBN 90-6171-766-3, Hfl. 2.50, 30 pp.
 • Fisher, Raymond John: Frisian-English Dictionary. Distributor: Redux Publications; USA.
 • Fridsma, Bernard J. Sr.: Introduction to Frisian. Distributor: Redux Publications; USA.
 • Fridsma, Bearend Joukes (1991); Twaklank: in mannich fersen, oarspronklik en oerset; Bolsward: Koperative Utjouwerij.
 • Gorter, D., G.H. Jelsma, P.H. van der Plank en K. de Vos (1984); Taal yn Fryslân. Fryske Akademy (638), ISBN 90 6171 638 1, Hfl. 47.50, 437 pp.
 • Gorter, Durk en Reitze J. Jonkman (1995); Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen. Leeuwarden: Fryske Akademy (807), ISBN 90-6171-807-4, Hfl. 20.00, 90 pp.
 • Gorter, D. (1996); Het Fries als kleine Europese taal. Leeuwarden: Fryske Akademy (No. 823), ISBN 90-6171-823-6, 28 pp.
 • Hoekema, Taeke (1992); Kurze Formenlehre des Westerlauwersk Frysk; Kiel: Nordfriesische Wörterbuchstelle.
 • Hoekema, T. (1996); Beknopte Friese vormleer; Leeuwarden: AFűK.
 • Hoekstra. J. (1997); The syntax of infinitives in Frisian (diss. RUG). Leeuwarden: Fryske Akademy (841), ISBN 90- 6171-841-4, Hfl. 30.00, v + 169 pp.
 • Jellema, Rod, select. & transl. (1985); Country fair: Poems from Friesland since 1945 in Frisian and English; Grand Rapids, MI (USA): William B. Eerdmans, Kampen: J.H. Kok.
 • Jellema, Rod, transl. (1990); The Sound that Remains: a historical collection of Frisian poetry; Grand Rapids, MI (USA): Eerdmans; ISBN 0-8028-0411-X.
 • Jonkman, Reitze J. (1963); It Leewarders: In taalsosjologysk űndersyk nei it Stędsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert. Fryske Akademy (No. 771), ISBN 90-6171-771-X, Hfl. 30,00, 309 pp.
 • Pebesma, H., and H. Zantema (1988), W. Visser (1992). Van Goor's klein Fries woordenboek. Leeuwarden.
 • Pebesma, H., and A. Zantema (1991); Van Goor's klein Fries woordenboek; Leeuwarden: AFűK.
 • Smith, James F. (1980); Language & language attitudes in a bilingual community: Terherne (Friesland). Frysk Ynstitút Grins/Fryske Akademy (585)/Stabo/All-round B.V., Hfl. 26.75, 299 pp.
 • Stienstra, J. (1982); Taalboek foar begjinners; Leeuwarden: Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje.
 • Sytstra, O. & J. Hof (1925); Nieuwe Friese spraakkunst; Leeuwarden: R. van der Velde.
 • Tamminga, D. (1973); Op 'e taelhelling: Losse trochsneden fan Frysk taellibben; Bolsward: A.J. Osinga.
 • Tams Jřrgensen, V., and Teake Hoekema (1968); Frisisk-Dansk Ordbog / Frysk-Deensk Wurdboek: med en kortfattet frisisk formlćre; Groningen: Wolters Nordhoff.
 • Tiersma, Pieter Meijes (1985): Frisian Reference Grammar. Publisher: Foris Publications (Fryske Akademy), Dordrecht, Netherlands/Cinnaminson, USA. ISBN 90 6765 102 8.
 • Tiersma, P.M. (1999); Frisian Reference Grammar. Leeuwarden: Fryske Akademy (No. 886), ISBN 90-6171-886, Hfl. 30.00, 147.
 • Visser, W. (1992); Frysk wurdboek; Nederlânsk - Frysk; Drachten: A.J. Osinga; ; Leeuwarden: Fryske Akademy.
 • Visser, W. (1997); The Syllable in Frisian (= HIL Dissertations; 30) (diss. VU). Den Haage & Leeuwarden, H.A.G. & Fryske Akademy, xiv + 405 pp.
 • Vries, G. de (1988); As jim tútsje wolle dan gau: Radio-taalpraat fan Geale de Vries; Drachten & Leeuwarden: A.J. Osinga.
 • Vries, Nynke de (1993): Praat mar ta!: kursus Frysk praten. Publisher & distributor: Afűk; Netherlands.
 • Woude, G. van der (1975); Frjemd wurdt eigen: Leerboek voor het aanleren van het Fries; Leeuwarden: AFűK.
 • Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal, A - Mud; Leeuwarden: Fryske Akademy.
 • Ytsma, J. (1995); Frisian as first and second language. Leeuwarden: Fryske Akademy (No. 797), ISBN 90-6171-797-3, Hfl. 30,00, 208 pp.
 • Zantema, J. (1992); Frysk wurdboek: Frysk-Nederlânsk; Drachten: A.J. Osinga; Leeuwarden: Fryske Akademy. 
Google
 
Web Deze website