Fries

...in het bestuurlijk verkeer

Wanneer kan ik de overheid in het Fries aanspreken of schrijven?
Iedereen kan het Fries gebruiken in mondelinge of schriftelijke contacten met overheidsorganen die in de provincie Friesland zijn gevestigd. Een brief naar het Provinciehuis in Leeuwarden mag dus in het Fries geschreven worden. Ook kan iemand die met een Friese gemeente belt, dat in het Fries doen.
Er is wel een uitzondering, namelijk als u gevraagd wordt om toch het Nederlands te gebruiken omdat het Fries de communicatie te veel bemoeilijkt. U kunt hierbij denken aan een gespecialiseerde Rijksdienst die wel een vestiging in Friesland heeft, maar waarvan de medewerkers niet voldoende in staat zijn het Fries te lezen of te spreken.

Mag de overheid het Fries altijd gebruiken in mondelinge contacten?
In het mondelinge verkeer tussen burgers en overheid binnen de provincie Friesland mag het overheidsorgaan zich van het Fries bedienen. Als de burger (of: bedrijf/organisatie) vraagt om toch het Nederlands te gebruiken omdat het Fries de communicatie te veel bemoeilijkt, dan zal het overheidsorgaan aan dat verzoek moeten voldoen.

Mag de overheid het Fries altijd gebruiken in schriftelijke contacten?
Stukken die algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld een verordening) of beleidsregels inhouden, moeten ook in het Nederlands zijn opgesteld. Voor deze situaties bestaat er dus een verplichte dubbeltaligheid. Iedereen, Friestalig of Nederlandstalig, moet die voorschriften en beleidsregels immers kunnen lezen. Stukken waarvoor deze verplichte dubbeltaligheid geldt, worden in ieder geval ook in het Nederlands bekendgemaakt of ter inzage gelegd. Dat hoeft niet als in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat daar geen behoefte aan is.
Verder moeten stukken (ook) in het Nederlands geschreven zijn, wanneer ze bestemd zijn voor overheidsorganen of voor bestuursorganen van de centrale overheid die buiten Friesland gevestigd zijn. U kunt hierbij denken aan een brief van de provincie Friesland aan een Ministerie in Den Haag.

Welke regels gelden er voor schriftelijke stukken?
Overheidsorganen die in Friesland zijn gevestigd en die niet tot de centrale overheid behoren (dus de Friese gemeenten, de provincie, waterschappen en dergelijke), kunnen regels opstellen over het gebruik van het Fries in schriftelijke stukken. In deze regels kan worden bepaald dat schriftelijke stukken óf in het Fries, óf in het Nederlands geschreven moeten worden. Ook kan worden bepaald dat beide talen in die stukken moeten worden gebruikt. Ook de Minister die verantwoordelijk is voor onderdelen van de centrale overheid die hun werkterrein in Friesland hebben, kan dergelijke regels opstellen. Om erachter te komen welke regels gelden voor schriftelijke stukken, kunt u dus het beste rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente of met de provincie.

Wanneer kan ik een Nederlandse vertaling van een Fries stuk krijgen?
Als een stuk in het Fries is geschreven, dan verstrekt het overheidsorgaan op uw verzoek een Nederlandse vertaling. Daarvoor bent u soms wel een vergoeding verschuldigd. Die vergoeding hoeft u niet te betalen als het bijvoorbeeld gaat om de notulen van de gemeenteraad en als u een direct belang heeft bij het onderwerp dat in die notulen wordt vermeld. Ook als u een beschikking heeft ontvangen die in het Fries is opgesteld, hoeft u geen vergoeding voor de Nederlandse vertaling te betalen.

Fries in de gemeenteraad en Provinciale Staten
In de vergaderingen van vertegenwoordigende organen die in Friesland zijn gevestigd (denk aan de gemeenteraad en Provinciale Staten, maar ook aan waterschappen) mag iedereen gewoon Fries spreken. En wat in het Fries wordt gezegd, wordt ook in het Fries genotuleerd.

Waar is het gebruik van het Fries wettelijk geregeld?
De Algemene wet bestuursrecht (afgekort: Awb) bevat algemene regels over het gebruik van het Fries in de contacten tussen overheidsorganen (de wet spreekt van: bestuursorganen) en burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook geeft de wet regels over de communicatie tussen overheidsorganen onderling. De regels zijn te vinden in de artikelen 2:7 tot en met 2:12 van de Awb.
 
Google
 
Web Deze website