Dialektfergeliking

Understeande teksten binne oersetten stikjes śt de bibel. Se binne foar in part kopiearre śt it boek 'Naast het Nederlands, dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog' (oanrieder!) fan Harrie Scholtmeijer. Dizze oersettingen en oaren (mei-inoar 82) binne ek te finen op de side fan it Meertens Instituut, as ūnderdiel fan it yn kaart bringen fan de ferskate dialekten yn Nederlān.

Klik yn de list hjirūnder op de plaknamme om de oersetting fan ‘De verloren zoon’ te lźzen yn it oangeande dialekt. Klik hjir foar de Nederlānske boarnetekst.

Frysk
Skiermuontseach

Nedersaksysk
Westerlee (Grinslānsk)
Meppel (Drintsk)
Oldenzaal (Twintsk)
Uddel (Feluwsk)
Winterswijk (Achterhoeksk)

Limburchsk
Eijsden
Algemien skreaun Limburchsk

Nederlānsk
Katwijk aan Zee (Kusthollānsk)
Nieuw-Lekkerland (Sśd-Hollānsk)
Puttershoek (Sśd-Hollānsk)
Ouderkerk aan de IJssel (Sśd-Hollānsk)
Gemert (Brabānsk)
Land van Axel (Flaamsk)
Renesse (Sieusk)

Stedsdialekten
Sittard (Limburchsk)
Roosendaal (Brabānsk)
Inkhuzen (Noard-Hollānsk)
Dordrecht (Hollānsk)
Utert (Hollānsk)
Zwolle (Sallānsk)
Grins (Grinslānsk)
Ljouwert (Stedsfrysk [Hollānsk-Fryske mingtaal])