Frysk

Plaknammen en lannenammen

Op dizze side fine jo in alfabetyske list fan Fryske plaknammen. De nammen lofts binne de offisjele nammen (meastal de Nederlânske namme), de nammen rjochts dęrfan de Fryske oersetting. Yn guon plattelânsgemeenten is de lokale namme lykwols de offisjele namme. Dy doarpen stean oanjűn mei in *. De namme rjochts dęrfan is dan de Nederlânske namme. Dęrnjonken is der in list mei lannenammen en oare ierdrykskundige nammen yn it Frysk beskikber.

Gean nei de list mei plaknammen


Gean nei de list mei lânnammen